Sunday, 15 Δεκέμβριος 2019

Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων

 

ΆΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υποβάλλει:

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος και την τοποθεσία του Καταστήματος

Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος

Κανονισμό της Πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, κ.λπ.

Το προβλεπόμενο παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου)

B. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας

Αίτηση

Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

Σχεδιαγράμματα του καταστήματος (κάτοψη τομή) όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης σε τρία αντίτυπα θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.

Ατομικό βιβλιάριο υγείας

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σε αντικατάσταση του αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου, για τα κατ/ματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (πχ μπαρ, καφετέριες καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ........ δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»

Έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ..

Έναρξη επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ..

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Μελέτη πυρασφάλειας ή πιστοποιητικό.

Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ θεωρημένα από το Πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ .

Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων.

Για τον ορισθέντα υπεύθυνο θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά Π101.1.7,9,10, 13 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.

Για κάθε εταίρο των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά Π101.1.7 και 10, ενώ για τους διαχειριστές θα προσκομισθούν και τα Π101.1.9 και 13.

Ειδικές περιπτώσεις

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Π.Χ κομμωτή/τριας, κρεοπώλη κ.λ.π) όταν πρόκειται για άδεια αντίστοιχου καταστήματος

Για τα ΚΥΕ τροφίμων η/και ποτών σε υπόγειο Χώρο (ακόμα και τμήματος του που χαρακτηρίζεται ως χώρος κυρίας Χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα, Θα πρέπει να προσκομίζεται και να επισυνάπτεται όταν αίτηση σχετική δήλωση του υπεύθυνου αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

Για τα λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας (ΥΠΕΧΩΔΕ ή Νομαρχιακή Υπηρεσία), ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως εκτελεστήκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 32 παρ.1 ΒΔ 465/1970), εφόσον αυτές εφάπτονται του επαρχικού ή εθνικού δυκτίου και βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού .

Για χορήγηση άδειας σε κυλικεία σχολείων και δημοσίων κτηρίων δεν απαιτείται προέγκριση

Για κέντρα διασκέδασης

Βεβαίωση μηχανικού γιο αερισμό- εξαερισμό του χώρου και ηχομόνωση του καταστήματος ή γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων κινηματογράφων και λοιπών αιθουσών γιο τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων.

Μισθωτήριο συμβόλαιο ό τίτλος κυριότητας για θέσεις στάθμευσης θαμώνων και σχεδιαγράμματα κάτοψης μηχανικού, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και η απόσταση από το κατάστημα.

Άδεια ΑΕΠΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΟΓΩ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Αίτηση

Δύο φωτογραφίες

Έγγραφο στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ.) ή η μεταβολή (π.χ. καταστατικό) στην αρχικώς χορηγηθείσα άδεια,

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήματος .........(είδος καταστήματος)........που βρίσκεται στην οδό............δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην...........(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)».

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης και μίσθωσης ή εκμίσθωσης.

Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ........δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο για την αντικατάσταση της άδειας καταστήματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.

Παράβολο, εφόσον προβλέπεται.

Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, όπως προκειμένου για κρεοπωλείο, κομμωτήριο κλπ.).

Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται και για την αρχικη χορήγηση αδειών

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

(αρχική - ανανέωση)

Αίτηση

Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για προεγκρίση εφόσον δεν έχει χορηγηθεί ακόμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

Βεβαίωση ΑΕΠΙ

Άδεια λειτουργίας μουσικής προηγούμενου έτους (για ανανέωση)+

Το προβλεπόμενο παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αίτηση

Νέα Άδεια λειτουργίας καταστήματος

Άδεια λειτουργίας μουσικής σε ισχύ.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι το κατάστημά πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αρ.1107414/1491/Τα & ΕΦ Υπουργικής Απόφασης, και εκτός αυτού υπάρχει δυνατότητα χρήσης Η/Υ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει αφαιρεθεί στον ενδιαφερόμενο κατά το παρελθόν εκδοθείσα άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από τότε

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Αίτηση

Παλιά άδεια λειτουργίας καταστήματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

Παλιά άδεια τεχνικών παιγνίων (αν υπάρχει)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σε αντικατάσταση του αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ........ δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

Βεβαίωση από την Εφορία για την καταβολή του τέλους

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας

α. Για τον κλειστό παιδότοπο:

Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.

Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ........... δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».

Σχεδιάγραμμα κατόψεως και τομή του καταστήματος, σε τρία αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθι-σμάτων. Το σχεδιάγραμμα θεωρείται εις τριπλούν από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης.

Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα.

Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα.

β. Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ' αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

γ. Για τους παιδότοπους σε χώρους όπου θα ασκηθεί ή ασκείται διαφορετική δραστηριότητα πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την άσκηση της κατά περίπτωση δραστηριότητας προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 6 και 7.

Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφερονται και για την αρχική χορήγηση αδειών Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Αίτηση

Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

Σχεδιαγράμματα κατόψεως και τομής της ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ των WC και των αποδυτηρίων διπλωματούχου μηχανικού σε κλίμακα 1:50. (σε 4 αντίτυπα ).

Οικοδομική άδεια ή βεβαίωση πολεοδομίας για τρην νομιμότητα της ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ των WC και των αποδυτηρίων.

Διάγραμμα κάλυψης (σε 4 αντίτυπα )

Τεχνική έκθεση μηχανολόγου μηχανικού (σε 4 αντίτυπα)..

Ατομικό βιβλιάριο υγείας

Έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ..

Έναρξη επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ..

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ποιόν ή ποιους ορίζει υπεύθυνους, λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης (εγκύκλιος Υ2/81301/02 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας). Ο υπεύθυνος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ποιον ή ποιους ορίζει επόπτες ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.

Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα ότι ο επόπτης ασφαλείας της δεξαμενής γνωρίζει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Βιβλιάριο υγείας από την Δ/νση Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο) του επόπτη ασφαλείας.

Υπεύθυνη δήλωση του επόπτη ασφαλείας ότι αποδέχεται τον διορισμό του

Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται και για την αρχική χορήγηση αδειών Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Α. Αρχικά κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση.

Στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου (οικοδομική άδεια ή βεβαίωση της πολεοδομίας ότι όλοι οι χώροι του οικήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών ανοικτών εξωστών - παταριών, είναι σύμφωνοι με τις πολεοδομικές διατάξεις, νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατάστημα, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ).

Βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης, εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύων εθνικό δίκτυο , ως και το επαρχιακό δίκτυο, έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών.

Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της Πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία να φαίνεται ότι ο Κανονισμός Πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία του εγκεκριμένου καταστήματος.

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. «περί έναρξης επιτηδεύματος».

Παλαιά άδεια (αν υπάρχει).

Κυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Το προβλεπόμενο παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου)

Κυρωμένο φωτ/φο αδείας οδηγήσεως δίτροχου μοτοποδηλάτου, ή δίτροχου μοτ/τας του ενδιαφερομένου, προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ........... δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».

Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντiληψης.(Αναζητείται αυτεπάγγελτα)

Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του καταστήματος σε δύο αντίτυπα συνταγμένο από σχεδιαστή και υπό κλίμακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήματος και ο προορισμός του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Επίσης θα αποτυπώνονται σ' αυτό οι τυχόν υπαίθριοι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι χώροι του καταστήματος.

Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 100 μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις (Σχολεία, Φροντιστήρια, Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς, Γηροκομεία, Κινηματογράφους, Θέατρα, Ωδεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, Αεροδρόμια, Ναούς, ή τα όρια οικοπέδων κατασκηνώσεων, κάμπινγκ και χώρων άθλησης), καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα.

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα.

Δύο (2) φωτογραφίες.

Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται και για την αρχικη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Β. Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ενεργείται αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και συντάσσεται σχετική έκθεση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει και τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα ιδιοκτησίας του όπου αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λπ.).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτει στο κατάστημά του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα αριθμό προστατευτικών κρανών.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωσης πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο και κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και σιγαστήρων των εξατμίσεών τους.

Βιβλίο σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την εκδούσα την άδεια λειτουργίας Αστυνομική Αρχή και στο οποίο, πριν από κάθε μίσθωση μοτοποδηλάτου θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, χρονολογiα και τόπος γεννήσεως, τόπος κατοικίας ή διαμονής, επάγγελμα, τηλέφωνο, αριθμός δελτίου ταυτότητας και εκδούσα Αρχή, αριθμός διαβατηρίου, χώρα εκδόσεως και ημερομηνία εισόδου στη χώρα εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού, αριθμός κυκλοφορίας ενοικιασθέντος οχήματος, ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της μίσθωσης.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ

Αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητά του, η διεύθυνση του οικήματος όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του προσώπου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου όταν πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 1 του Ν. 2734/99.

Έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήματος ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας (με γνήσιο της υπογραφής).

Έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, του Ν. 1599/86, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήματος ή στην περίπτωση μισθώσεως του οικήματος φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κύριας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα

Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.

Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό ή διατηρητέο

Βεβαίωση του ΟΤΑ ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 "περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κλπ." όπως περιγράφονται στη διάταξη αυτή ή όπως καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη αυτή.

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (από την Εφορία).

Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόμενο πρόσωπο βιβλιάριο υγείας, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734/99.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αίτηση

Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

Το προβλεπόμενο παράβολο

α)Για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μεγαλύτερης από είκοσι (20) ισοδύναμα ζώα : (Μεγάλοι Σταυλισμοί).

1. Συνοπτική έκθεση από γεωτεχνικό υπάλληλο της Νομαρχίας ή της ΑΤΕ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή προς την ΑΤΕ, αντίστοιχα και σε περίπτωση αδυναμίας, από γεωτεχνικό υπάλληλο Συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδιώτη μηχανικό (κατά προτίμηση Υγειονολόγο) ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικό.

Η έκθεση όταν συντάσσεται από γεωτεχνικό υπάλληλο Συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδώτη μηχανικό ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικό, θα πρέπει απαραιτήτως να θεωρείται από την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

Η έκθεση θα αναφέρει με τη βοήθεια αποσπάσματος τοπογραφικού χάρτης της περιοχής, υπό κλίμακα 1:10.000 μέχρι 1 : 2.500 (προτιμάται ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακος 1 : 5.000):

- Τη θέση της μελλοντικής πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας και την απόσταση των κτιρίων αυτής, από τα όρια ξένων ιδιοκτησιών γης.

- Τα όρια του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα.

- Τις γειτονικές και σε επαφή με το υπόψη οικόπεδ ο, ιδιοκτησίες, με ονόματα ιδιοκτητών και τις συνήθειες καλλιέργειες ή άλλη χρήση γης, καθώς και τις χρήσεις γης με τα υπάρχον τα σ'αυτές κτίσματα σε απόσταση πεντακο σίων (500) μέτρων.

- Τις πλησιέστερες νόμιμες κατοικίες, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια , λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, τα υπάρχον α ή εκείνα που προβλέπεται, κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν Νοσοκομεία, Ευαγή ιδρύματα, Εκπαιδευτήρια, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια καθώς και όμοια που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, λουτροπόλεις, άλλους χώρους που απαιτού ν επίσης υγειονομική προστασία, στρατόπεδα και Μοναστήρια.

- Τη φορά των επικρατούντων ανέμων.

- Τη χρήση των υπογείων νερών (πηγάδια, γεωτρήσεις για ύδρευση, άρδευση ή άλλη χρήση).

- Τα υπάρχοντα γύρω επιφανειακά νερά ή και πηγές και τη συνήθη χρήση των νερών αυτών. - Την υπάρχουσα κατάσταση και χρήση των ρευμάτων προς τα κατάντη του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η πτηνοκτηνοτροφική μονάδα.

- Την αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

- Οτιδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και σκόπιμο, για να δοθεί σαφής εικόνα, κατά τον έλεγχο της πτηνοκτηνοτροφικής εγκαταστάσεως.

2. Μια σειρά τοπογραφικών σχεδίων, που θα απεικονίζονται και οι θέσεις των κτιρίων και μία σειρά κτιριακών σχεδίων των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από εκείνα, που θα χρησιμοποιηθούν, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις τριπλούν, που θα συντάσσονται από μηχανικό.

3. Έγκριση του Νομάρχη, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον προτεινόμενο αποδέκτη, με τους τυχόν όρους διαθέσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

4. Μελέτη επεξεργασίας και διαθέσεως των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία "περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, η οποία θα εγκρίνεται πριν από τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως, χωρίς επίσης να παρέχεται το δικαίωμα κατασκευής των έργων, πριν από τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως.

5. Μελέτη συλλογής, αποθηκεύσεως, επεξεργασίας και διαθέσεως κόπρου. Η μελέτη αυτή θα συντάσσεται από διπλωματούχο μηχανικό (κατά προτίμηση Υγιειονολόγο0 ή Γεωτεχνικό και θα αναφέρει : - Την ημερησία ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της στερεάς κόπρου. - Την περιγραφή του τρόπου συλλογής, διαχωρισμού, αποθηκεύσεως και τυχόν επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης και της χωνεύσεως) της στερεάς κόπρου. - Τον τρόπο τελικής διαθέσεως της στερεάς κόπρου.

Ειδικά για τα στερεά απόβλητα των αιγοπροβάτων δεν απαιτείται μελέτη αλλά μόνο τεχνική έκθεση.

Προκειμένου, για εγκαταστάσεις χοιροστασίων και βουστασίων, η μελέτη θα περιλαμβάνει επί πλέον και την εδαφική έκταση (επιφάνεια και τοποθεσία), τη σύνθεση του εδάφους, τα είδη τυχόν καλλιεργειών και τις αποστάσεις του χώρου διαθέσεως, από κατοικημένους ή συχναζόμενους τόπους, τα επιφανειακά νερά, πηγές κλπ. με απαιτούμενα αντίστοιχα σχέδια.

6. Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια 3 και 4, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες εκτρέφονται μόνον αιγοπρόβατα ή πουλερικά με ξηρά στρωμνή ή κουνέλια. Επίσης δεν εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων ελευθέρας βοσκής και στις εγκαταστάσεις εκτροφής θηραμάτων.

7. 1.α. Προέγκριση χωροθέτησης της εγκατάστασης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου απαιτείται.

β. Για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας από 8 μέχρι 20 ισοδύναμα ζώα : (Μεσαίοι Σταυλισμοί).

1. Προκειμένου για τα βουστάσια και χοιροστάσια απαιτούνται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1,2,3 και 4 της προηγούμενης υποπαραγράφου α'.

2. Προκειμένου για ποιμνιοστάσια, αιγοστάσια, κονικλοτροφε ία και πτηνοτροφεία ξηράς στρωμνής, απαιτούνται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2 της προηγούμενης υποπαραγράφου α', καθώς και η αναφερόμενη στο εδάφιο 5 της ίδιας υποπαραγράφους μελέτη.

3. Τα αναφερόμενα στα εδάφιο 3 και 4 της υποπαραγράφο υ α' δικαιολογητικά, δεν απαιτούνται στις εγκαταστάσεις ζώων ελευθέρας βοσκής και τις όμοιες εκτροφής θηραμάτων καθώς και στα ιπποστάσια ξηράς στρωμνής.

4. Το αναφερόμενο στο εδάφιο 7 της προηγούμενης, επίσης, υποπαραγράφου α' δικαιολογητικό, απαιτείται, μόνον, εφόσον από τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

γ. Για τις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας από 3 μέχρι και 7 ισοδύναμα ζώα :(Μικροί Σταυλισμοί).

1. Σύντομη έκθεση από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή της Α.Τ.Ε. όπου θα περιγράφονται :

- Τα όρια του οικοπέδου και η θέση των μελλοντικών εγκαταστάσεων σ' αυτό καθώς και τα υπάρχοντα εντός αυτού κτίσματα και η απόσταση αυτών, από τα όρια άλλων ιδιοκτησιών γης. - Οι γειτονικές σε επαφή ιδιοκτησίες με ονόματα ιδιοκτητών, με συνήθεις καλλιέργειες ή άλλη χρήση γης και τα υπάρχοντα σ' αυτές κτίσματα.

- Η ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου και δεξαμενών πόσιμου νερού στη γύρω περιοχή.

- Η κατάσταση απορροής των επιφανειακών νερών κατάντη της μονάδας.

2. Άδεια οικοδομής των κτιρίων απαιτούνται σχέδια (τοπογραφικά-κτιριακά), αντίγραφα των σχεδίων αυτών. Αν για την άδεια οικοδομής δεν απαιτούνται σχέδια, τότε, θα προσκομίζονται μία σειρά σχεδίων με κλίμακα 1 : 50 των εγκαταστάσεων, με σύντομη περιγραφή της οικοδομής, συντασσόμενα, από τον ανωτέρω γεωτεχνικό υπάλληλο και μία σειρά σχεδίων τοπογραφικών , που θα συντάσσονται από Μηχανικό.

3. Απλή περιγραφή του τρόπου διαθέσεως των υγρών αποβλήτων και της στερεάς κόπρου.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αίτηση

Δύο (2) φωτογραφίες

Τα θεωρημένα, από την αρμόδια Επιτροπή, τοπογραφικά σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, που είχαν επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, από τον οικείο Ο.Τ.Α., κατά τη διαδικασία χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως της πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας ιδρύσεως της πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε τρία αντίγραφα.

Τα σχεδιαγράμματα των κτιρίων, που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, επίσης σε τρία αντίγραφα.

Άδεια οικοδομής των κτιρίων, της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, σε τρία θεωρημένα αντίγραφα θεωρημένη ως προς την αποπεράτωση της κατασκευής των κτιρίων, σύμφωνα με την Πολεοδομική νομοθεσία. (Δεν υποβάλλεται άδεια οικοδομής της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις, που η πτηνοτροφική εγκατάσταση δεν χρησιμοποιεί κτίρια (π.χ. εκτροφεία θηραμάτων, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ελευθέρας βοσκής κλπ.) καθώς και για τις εγκαταστάσεις εκείνες που πρόκειται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σε παραχωρούμενες δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται το παραχωρητήριο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε τρια θεωρημένα φωτοαντίγραφα. Η υποβολή του θα γίνεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία της χορήγησης της άδειας ίδρυσης της πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης.)

Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος σε τρία αντίγραφα.

Η προσωρινή ή οριστική, κατά περίπτωση, άδεια επεξεργασίας και διαθέσεως αποβλήτων, εφόσον απαιτείται, σε τρία θεωρημένα αντίγραφα

Για εταιρείες προσκομιζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ θεωρημένα από το Πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ .

Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων.

Για τον ορισθέντα υπεύθυνο προσκομίζονται Αστ. Ταυτότητα, φωτογραφίες και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.

Για κάθε εταίρο των ΟΕ και ΕΕ προσκομίζονται Αστ. Ταυτότητα και φωτογραφίες.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αίτηση

Σκαρίφημα του χώρου που ζητείται η παραχώρηση

Άδεια καταστήματος (αν απαιτείται)

Ταμειακή απόδειξη (αν πρόκειται για επιχείρηση)

Οικοδομική άδεια (αν πρόκειται για κατάληψη χώρου για οικοδομικές εργασίες)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους (σε τ.μ.).

Σύμφωνη γνώμη της πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 74 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency