Sunday, 15 Δεκέμβριος 2019

Εγγραφή - Διαγραφή - Τροποποίηση στοιχείων Μητρώου Αρρένων

 

Έκδοση πιστοποιητικών

Από τα Μητρώα Αρρένων προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και τα ατομικά στοιχεία των εγγεγραμμένων.

Προς την πιστοποίηση αυτών των στοιχείων εκδίδονται πιστοποιητικά

Η έκδοση τους είναι άμεση και στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί η αίτηση του ενδιαφερομένου, με την επίδειξη της ταυτότητάς του ( ή του διαβατηρίου, της άδειας οδήγησης, ή του βιβλιαρίου υγείας )

Για τα εξειδικευμένα πιστοποιητικά απαιτούνται επιπλέον τα εξής

Α.Για την έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μ. Αρρένων του Δήμου όπου θα παραμείνει ο εγγεγραμμένος , από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος εγγραφής (αρχικός ή πρόσθετος) και τα στοιχεία της ληξ. πράξης γέννησης (τόμος –αριθμός ) για την αρχική εγγραφή , ή ο αριθμός της απόφασης εγγραφής της Νομαρχίας ή του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την πρόσθετη εγγραφή.(1)

2.Πιστοποιητικό γέννησης από τα δημοτολόγια (1)

Β.Για την έκδοση πιστοποιητικού μετεγγραφής.

Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (1)

Εγγραφή αδηλώτου

Α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ιδίου(από το ειδ.ληξ.Αθηνών- οδός Μητροπόλεως 60 Αθήνα - εάν ο αδήλωτος έχει γεννηθεί στο εξωτερικό).(1)

Β. Ληξ.Πράξη γάμου των γονέων του(από το ειδ.ληξ.Αθηνών, εάν ο γάμος έχει τελεσθεί στο εξωτερικό)(1)

Εάν το παιδί είναι εκτός γάμου, απαιτείται πιστοποιητικό οικ.κατάστασης της μητέρας(1)που να προκύπτει ότι είναι άγαμη καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωσή της. Εάν έχει αναγνωρισθεί, θα κατατεθεί επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως του πατέρα.(1)

Γ.Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή στα Μ.Αρρένων.Τα έντυπα χορηγούνται από το δήμο και συμπληρώνονται στο δήμο από τον ίδιο τον αδήλωτο, εάν αυτός είναι ενήλικος, ή από έναν των γονέων του, εάν είναι ανήλικος. (Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στο δήμο απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, από δημοτική, αστυνομική, ή προξενική αρχή).

Δ.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων.(1)

Εάν πρόκειται για εγγραφή παιδιού που έχει υιοθετηθεί, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για την υιοθεσία , καθώς και η αρχική ληξ. πράξη γέννησης -όταν ο φυσικός γονέας είναι Έλληνας. Για τις ειδικές περιπτώσεις,(π.χ. υιοθεσία στο εξωτερικό, απόκτηση ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας ) προαπαιτείται συνεννόηση με την υπηρεσία μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

Α.Πράξη καθορισμού ηλικίας(το έγγραφο το συντάσσει ο Έλληνας πρόξενος της χώρας που κατοικεί ο αδήλωτος)

Β.Πιστοποιητικό που προκύπτει το χρονικό διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και εάν είναι δυνατό τις πραγματοποιηθείσες στην Ελλάδα αφιξαναχωρήσεις-μόνο για τους ενηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του (το έγγραφο το συντάσσει ο Έλληνας πρόξενος της χώρας που κατοικεί ο αδήλωτος)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Προ της εγγραφής στα Μ.Αρρένων απαιτείται διαπίστωση της ελλ. ιθαγένειας από τη «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,Δ/νση Αστικής Κατάστασης Δυτ. Αττικής & Πειραιά ,Τμήμα Ιθαγένειας» (οδός Ευριπίδου 50 Πειραιάς ) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για τους γεννημένους πριν από 8-5-1984 στο εξωτερικό ,όταν ένας εκ των δύο γονέων είναι αλλοδαπός(δηλ. όταν δεν υφίσταται εγγραφή του σε Μ.Αρρένων ή Δημοτολόγια)

β) Για τα τέκνα αλλοδαπών μητέρων που αναγνωρίσθηκαν από Έλληνες

Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ή ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ο ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ.

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφ' όσον απαιτηθούν.

Εγγραφή μετά από απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης

Πριν από την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων ανηλίκου παιδιού αλλοδαπής μητέρας που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω αναγνώρισης από τον Έλληνα πατέρα του, απαιτείται ο καθορισμός της Ελληνικής ιθαγένειας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται , ορίζονται από το ΥΠ.ΕΣ. στο με αρ. πρωτ. Φ.102744/9509/08 έγγραφό του , και δεδομένου ότι κάθε περίπτωση εξετάζεται ιδιαιτέρως , απαιτείται συνεννόηση με την υπηρεσία μας.

Προσθήκη κυρίου ονόματος , τόπου γέννησης, κτλ.

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης , στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει

Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων λόγω θανάτου

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (1)

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων λόγω αφάνειας

Ληξιαρχική πράξη αφάνειας (1)

Οι ημερομηνίες βάσει των οποίων προκύπτει η τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης πρέπει να προκύπτουν από την σχετική καταχώρηση στη ληξιαρχική πράξη αφάνειας

Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Αίτηση

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης

Η Ληξιαρχική πράξη γέννησης, με την καταχώρηση της αναγνώρισης. (1)Εάν η αναγνώριση γίνει δικαστικά , πρέπει η ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης να προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη

Η Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ή η τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης (επικυρωμένο αντίγραφο)

Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα σε Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια. (1)

Πιστοποιητικό εγγραφής του τέκνου στα Δημοτολόγια.(1)

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (για ανήλικο)

Εάν η μητέρα είναι άγαμη απαιτείται πιστοποιητικό οικογ. κατάστασής της (1), που να το αποδεικνύει καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωσή της.

Εάν η μητέρα είναι έγγαμη ,ή διαζευγμένη απαιτείται Ληξ. πράξη Γάμου της, (1) καθώς και πλήρες πιστοποιητικό οικ. κατάστασής της . (1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε ακριβή αντίγραφά τους.

Η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφ' όσον απαιτηθούν.

Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας και αναγνώρισης

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού με καταχωρημένη την αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί προσβολής πατρότητας(1) . Οι ημερομηνίες βάσει των οποίων προκύπτει το αμετάκλητο της απόφασης πρέπει να προκύπτουν από την σχετική καταχώρηση στη ληξιαρχική πράξη

Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση περί προσβολής πατρότητας.

Πιστοποιητικό από τα δημοτολόγια της μητέρας.(1)

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (για ανήλικο) (με επικυρωμένο τη γνήσιον της υπογραφής , εάν η αίτηση δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

από το φυσικό πατέρα , θα υποβληθούν επιπλέον τα εξής

Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης , ή η τελεσίδικη δικαστική απόφαση ( σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης.)

Πιστοποιητικό από τα δημοτολόγια και μητρώα αρρένων του αναγνωρίσαντος πατέρα και του τέκνου(1)

Φωτοτυπία της σελίδας της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του παιδιού με καταχωρημένη τη δικαστική απόφαση περί προσβολής πατρότητας και την αναγνώριση.(1)Οι ημερομηνίες βάσει των οποίων προκύπτει το αμετάκλητο της απόφασης πρέπει να προκύπτουν από την σχετική καταχώρηση στη ληξιαρχική πράξη, καθώς και αυτές τις τελεσιδικίας σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε ακριβή αντίγραφά τους.

Η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφ' όσον απαιτηθούν.

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Η Ληξιαρχική πράξη γέννησης, με τα νέα στοιχεία –με καταχωρημένη την υιοθεσία (1)

Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας.

Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων (1)

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή (εάν αυτός είναι ανήλικος) του υιοθετήσαντα γονέα , ή ενός των συζύγων (σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε ακριβή αντίγραφά τους.

Η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφ' όσον απαιτηθούν.

Διόρθωση επωνύμου πατρωνύμου μητρωνύμου

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (1)

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ-ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ (1)

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (για ανήλικο)

Εάν ο τα στοιχεία που θα διορθωθούν αναφέρονται σε αλλοδαπό γονέα , προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεώς του από την οικεία αλλοδαπή αρχή , δεόντως επικυρωμένο και νομίμως μεταφρασμένο ή το διαβατήριό του με την άδεια παραμονής (απαιτείται συνεννόηση με την υπηρεσία μας)

Αλλαγή /Διόρθωση κυρίου ονόματος

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (1) Οι ημερομηνίες βάσει των οποίων προκύπτει η τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης αλλαγής κυρίου ονόματος πρέπει να προκύπτουν από την σχετική καταχώρηση στη ληξιαρχική πράξη

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (για ανήλικο)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ (1)

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (για ανήλικο)

Διόρθωση τόπου γέννησης , θρησκεύματος κτλ.

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, στην οποία να έχει καταχωρισθεί το προς διόρθωση στοιχείο (1)

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (για ανήλικο) για τη διόρθωση .

Επανεγγραφή ανυπάρκτου

Για την επανεγγραφή στα Μ.Αρρένων προσώπου που έχει διαγραφεί σαν ανύπαρκτος απαιτείται να κατατεθεί

Αίτηση του ιδίου με πλήρη στοιχεία, στην οποία θα ζητά την επανεγγραφή του στα Μ.Αρρένων του Δ.Πειραιά απ' όπου διεγράφη σαν ανύπαρκτος, με επικυρωμένο το γνήσιον της υπογραφής του από την ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας του.

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από το ελληνικό Προξενείο του τόπου της κατοικίας του.

Επικυρωμένη φωτοτυπία (από το Ελληνικό Προξενείο) του διαβατηρίου του.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 95 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency