Tuesday, 22 Οκτώβριος 2019

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξηρομέρου»

11180178 10205607141330695 1964571552 n

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξηρομέρου»
 
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 409.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξηρομέρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Δημαρχείο Αστακού Αιτ/νίας
Ταχ.Κωδ.: 30006
Τηλ.: 2646360500
Telefax: 2646042531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)
Η κύρια Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα, η σύμβαση προμήθειας αφορά τους κάτωθι φορείς:
Α) Δήμος Ξηρομέρου
Β) Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γ) Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δ) Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμός, Περιβάλλον & Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου
Ε) Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 79387. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.
3. Κωδικός CPV:
09134200-9 - Ομάδα Α -  Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09132100-4 - Ομάδα Β - Αμόλυβδη βενζίνη
09135100-5 - Ομάδα Γ - Πετρέλαιο θέρμανσης
09211000-1 - Ομάδα Δ - Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης για δύο (2) έτη των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας που τους αντιστοιχεί.
Προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους για μια ή περισσότερες ομάδες του διαγωνισμού αλλά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε ομάδας, σύμφωνα με την παρακάτω ομαδοποίηση:
ΟΜΑΔΑ Α: Πετρέλαιο κίνησης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 187.222,20 € πλέον Φ.Π.Α
ΟΜΑΔΑ Β: Αμόλυβδη βενζίνη, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 36.792,00 € πλέον Φ.Π.Α
ΟΜΑΔΑ Γ: Πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 97.042,68 € πλέον Φ.Π.Α
ΟΜΑΔΑ Δ: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 8.855,00 € πλέον Φ.Π.Α
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
7. Χρόνος παράδοσης υλικών:
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου και των λοιπών φορέων. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από τον κάθε φορέα. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο και τους λοιπούς φορείς με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Εάν ο προμηθευτής είναι εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου θα πρέπει να συμβληθεί με πρατήριο εντός των ορίων του Δήμου για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων κατόπιν συμφωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων
Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Ξηρομέρου και των λοιπών φορέων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων θέρμανσης στα κτίρια των φορέων ορίζεται σε μία (1) ημέρα από την αποστολή της εντολής από τους φορείς.
Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου για τα οχήματα του Δήμου και των λοιπών φορέων. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προμήθεια του είδους μέσα σε 24 ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει το Δήμο και τους υπόλοιπους φορείς με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα, όταν παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων και δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργία).
Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει στην έδρα του Δήμου Ξηρομέρου ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τα λιπαντικά η παράδοση για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης ποσότητας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή της εντολής από το Δήμο Ξηρομέρου.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο (2) έτη εφόσον δεν υπάρξει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης. Ο Δήμος Ξηρομέρου και οι λοιποί φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών των Ομάδων Α, Β και Γ που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Αναλόγως την Ομάδα για την οποία θα υποβάλλει ο οικονομικός φορέας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: Πετρέλαιο κίνησης, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 3.744,44 €
ΟΜΑΔΑ Β: Αμόλυβδη βενζίνη, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 735,84 € ΟΜΑΔΑ Γ: Πετρέλαιο θέρμανσης, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.940,85 €
ΟΜΑΔΑ Δ: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 177,10 €
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους για μια ή περισσότερες ομάδες του διαγωνισμού αλλά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε ομάδας, σύμφωνα με την παρακάτω ομαδοποίηση:
ΟΜΑΔΑ Α: Πετρέλαιο κίνησης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 187.222,20 € πλέον Φ.Π.Α
ΟΜΑΔΑ Β: Αμόλυβδη βενζίνη, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 36.792,00 € πλέον Φ.Π.Α
ΟΜΑΔΑ Γ: Πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 97.042,68 € πλέον Φ.Π.Α
ΟΜΑΔΑ Δ: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 8.855,00 € πλέον Φ.Π.Α
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 13/09/2019 με ώρα έναρξης 10:00, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 24/10/2019 και η ώρα λήξης 14:00, ημέρα Πέμπτη. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, θα γίνει την 30/10/2019 ώρα 11:00, ημέρα Τετάρτη.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6641.003, 20-6641.003, 25-6641.004, 30-6641.003, 35-6641.003 και 70-6641.003 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου. Σχετικές η υπ' αριθ. 2734/01-04-2019, Γ-18 μέχρι Γ-23, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03/09/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε στις 05/09/2019 με αριθμό διακήρυξης: 2019/S 171-416981.
17. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
 
Ο Δήμαρχος
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
O αριθμός ΑΔΑΜ Προκήρυξης είναι: 19PROC005552271
O αριθμός ΑΔΑΜ Διακήρυξης είναι:  19PROC005552911
Ο αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 79387 (εκεί υπάρχει και το Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή xml)

 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 44 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency