Γνωστοποίηση Δημάρχου Ξηρομέρου για τέσσερις ειδικούς συνεργάτες.

Εμφανίσεις: 223
Giannis Triantafillakis
 
Αστακός, 09.9.2019
Αριθ. πρωτ.: 7275
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60534/46
Fax: 2646360531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν 4555/2018.
3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξηρομέρου (ΦΕΚ 724/ τ.Β' /21.03.2014)
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξηρομέρου δικαιούται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συνεργατών (όσοι και οι Αντιδήμαρχοι).
5. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και την εύρυθμη συνεργασία του γραφείου Δημάρχου με την Τεχνική Υπηρεσία για την απρόσκοπτη και ταχεία υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων.
 
Ο Δήμος Ξηρομέρου προτίθεται να καλύψει:
1. Μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, 5ετους τουλάχιστον εμπειρίας, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
γ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
δ. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα των ανωτέρω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Θα εκτιμηθούν επιπλέον η γνώση ξένης γλώσσας (καλή γνώση Αγγλικής ), επιθυμητή η άριστη γνώση AUTOCAD.
 
Ο Ειδικός Συνεργάτης Πολιτικός Μηχανικός θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης:
Επιτελική και συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων.
 
2. Μια (1) θέση Ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 5ετους τουλάχιστον εμπειρίας, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
γ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
δ. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα των ανωτέρω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Απαραίτητη η άριστη γνώση AUTOCAD. Θα εκτιμηθούν επιπλέον η γνώση ξένης γλώσσας (Καλή γνώση Αγγλικής, επιθυμητή καλή γνώση 2ης γλώσσας της ΕΕ), η εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις κτιριακών έργων, πολεοδομικές μελέτες - αναπλάσεις, ανάδειξης αρχαιολογικών μνημείων και διατηρητέων κλπ.
 
Αντικείμενο της απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη Αρχιτέκτονα:
Σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό, η επιτελική και συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση δημόσιων συμβάσεων. Επίσης ο προγραμματισμός και οι προτάσεις για τη σύνταξη πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, αστικές αναπλάσεις, διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι κλπ. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων.
 
3. Μια (1) θέση ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 5ετούς εμπειρίας, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Β΄ τάξεως ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α΄ τάξεως ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
δ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα των ανωτέρω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Απαραίτητη η καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η καλή γνώση ξένης γλώσσας Ε.Ε. και η εμπειρία στις μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 
Αντικείμενο απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη Ηλεκτρολόγου:
Είναι η συνεπικουρία των Ειδικών Συνεργατών, Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού, για την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσιών συμβάσεων γενικά και ειδικά έργων ηλεκτροφωτισμού, ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, προτάσεις μηχανοργάνωσης του Δήμου κλπ.
 
4. Μια (1) θέση ειδικότητας Νομικού, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
β. Πτυχίο νομικής
 
Το αντικείμενο απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη Νομικού:
Θα είναι σε θέματα νομικής φύσεως όπως παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς τον ∆ήµο, παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία, παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών του ∆ήµου µε τρίτους και γενικότερα παροχή νομικών υπηρεσιών όπου ζητηθούν.
Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο µε την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (παρ. 7 άρθρο 163 του ν. 3584/2007).
 
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας
Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση των Ειδικών Συνεργατών, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας (Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών /Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιµα από αυτές.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο µε την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς.
5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς λόγους.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την αίτηση τους:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
∆) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο µας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαμβανόμενων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07) και η απόφαση ∆ηµάρχου θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν µε την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί σε µία (1) εφημερίδα του νομού καθώς και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ