Ο καιρός στο Δήμο

*

Βροχή

10 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αστακός, 22/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 14635

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΣΤΑΚΟΣ Τ.Κ. 30006

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ», προϋπολογισμού 74.364,30 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Αστακός Αιτ/νίας

Ταχ.Κωδ.: 30006

Τηλ.: 26463-60500

Πληρ.: 26463-60530/25

Telefax: 26460-42531

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr

Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosxiromerou.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δημαρχείο, Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 300 06) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 45223210-1

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL631 (Αιτωλοακαρνανία) – Στην τοπική κοινότητα Φυτειών, στη δημοτική ενότητα Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το έργο αφορά στην κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Φυτειών. Ο σκελετός της εξέδρας θα είναι μεταλλικός και θα εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κερκίδα θα φέρει 233 πλαστικά καθίσματα με πλάτη. Η κατασκευή θα φέρει προστατευτικά κάγκελα κατασκευασμένα από κουρμπαριστό σωλήνα.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 23/01/2018 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

13. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-7326.003 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Σχετικές η υπ' αριθ. 263/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-459/15-11-2017.

16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

17 Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dimosxiromerou.gr.

Ο Δήμαρχος

 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

 

Ο αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) είναι: 17PROC002485093

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 53 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency