Ο καιρός στο Δήμο

*

Βροχή

10 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αστακός, 06-11-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                     Αρ. Πρωτ: 12362

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 11234/16-10-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002093037) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ).

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Ξηρομέρου, σύμφωνα με την 251/2017 (αριθμ. πρωτ 12358/06-11-2017) απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ανακοινώνει για την με αριθμό πρωτ. 11234/16-10-2017 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 17PROC002093037) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)»:

Α) Την παράταση της ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 10:00, αντί της αρχικής 14/11/2017. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αστακού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Β) Τη συμπλήρωση των όρων διακήρυξης ώστε δικαίωμα συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα ή στην κατηγορία Η/Μ έργα.

Γ) Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 17/11/2017, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 22/11/2017, ημέρα Τετάρτη.

Η υπ'αριθμ 251/2017 (αριθμ. πρωτ 12358/06-11-2017) απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου (www.dimosxiromerou.gr) και θα κοινοποιηθεί σε όσους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 38 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency