Sunday, 15 Δεκέμβριος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παιδίατρο στο Νομικό Πρόσωπο.

polyzos npdd
Αστακός, 29.10.2019
Αριθ. πρωτ.: 970
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006
Τηλ. & Fax: 2646041204
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.
4. Την αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για την περίοδο από τη υπογραφή της σύμβασης έως και την 31 Ιουλίου 2020.
5. Τον ΚΑ 60-6117.001 του προϋπολογισμού Εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 4.960,00€ ως πολυετής δαπάνη που εκτείνεται στα έτη 2019-2020 με τίτλο "Αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες Παιδιάτρου-ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ-Έκτακτα Ειδικευμένα" και την ΑΑΥ Α-71.
6. Την ανάλογη πίστωση που θα προβλεφθεί για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό στο προϋπολογισμό Εξόδων του έτους 2020.
Το Ν.Π.Δ.Δ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες Παιδιάτρου-ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ-Έκτακτα Ειδικευμένα», για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31 Ιουλίου 2020 , για την ομαλή λειτουργία του ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα για τους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, Φυτειών και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως την Τρίτη 05.11.2019 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Φαξ.:2646041204, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Μαζί με την προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:
Α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
Β) Βεβαίωση ειδικότητας παιδιάτρου.
Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση.
· περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων
· περί Αποδοχής ανεπιφύλακτα των όρων της μελέτης
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Ε) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646041204, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Παρακάτω επισυνάπτεται έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:

ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου.

  Αστακός, 13.12.2019 Αριθ. Πρωτ.: 10733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (ως Πίνακα Αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την δέκατη έβδομη (17η) του...

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

   Αστακός, 11/12/2019 Αρ. πρωτ.: 10644 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας T.K. 300.06 Πληρ: Μπαρπάκης Βασίλειος Τηλ: 2646360525/530 Fax: 2646042531  e- mail: technical@dimosxiromerou.gr ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αναστάσεως 2 & I. Τσιγάντε 15669 Παπάγου – Αθήνα e-mail: site-support@yme.gov.gr   ΘΕΜΑ:...

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

  Αστακός, 11/12/2019 Αρ. πρωτ.: 10645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας T.K. 300.06 Πληρ: Μπαρπάκης Βασίλειος Τηλ: 2646360525/530 Fax: 2646042531  e- mail: technical@dimosxiromerou.gr ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αναστάσεως 2 & I. Τσιγάντε 15669 Παπάγου – Αθήνα e-mail: site-support@yme.gov.gr   ΘΕΜΑ:...

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου.

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου.

  Αστακός, 10.12.2019 Αριθ. πρωτ.: 10615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (ως Πίνακα Αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   Καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την εντεκάτη (11η) του μηνός Δεκεμβρίου...

Βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης για τον Μύτικα.

Βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης για τον Μύτικα.

  Αστακός 10.12.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.   Από νωρίς σήμερα το πρωί παρουσιάστηκε πρόβλημα στο κεντρικό αγωγό της ύδρευσης στον Μύτικα (από την γεώτρηση προς την δεξαμενή). Συνεργείο του Δήμου προσήλθε άμεσα στο σημείο και επισκεύασε...

Ομάδα γονέων από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου.

Ομάδα γονέων από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου.

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 05:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ξηρομέρου στον Αστακό, θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ξηρομέρου, ημερίδα για ομάδα γονέων παιδιών...

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου.

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου.

  Αστακός 9/11/2019 Αριθμ. πρωτ: 10544 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τηλ.: 264636527 FAX: 2646042531 ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.   Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής...

Δημόσια διαβούλευση επί προσχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ξηρομέρου.

Δημόσια διαβούλευση επί προσχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ξηρομέρου.

  Ο Δήμος Ξηρομέρου προτίθεται να φέρει προς ψήφιση, Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ξηρομέρου, το οποίο θα πρέπει προηγουμένως να τεθεί προς διαβούλευση, τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και...

Ορισμός άμισθης συμβούλου του Δημάρχου Ξηρομέρου, σε θέματα κοινωνικής προστασίας.

Ορισμός άμισθης συμβούλου του Δημάρχου Ξηρομέρου, σε θέματα κοινωνικής προστασίας.

  Αστακός, 02.12.2019 Αριθ. πρωτ.: 10327 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΤαχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίαςT.K. 300 06Τηλ.: 2646360500Fax: 2646042531e-mail: info@dimosxiromerou.gr   ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.   ΑΠΟΦΑΣΗ142/2019 Ο Δήμαρχος.Έχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010...

Αποζημίωση λόγω επίταξης ιδιοκτησιών στο έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ - Ι.Κ. ΑΓ.ΔΗΜΗ…

Αποζημίωση λόγω επίταξης ιδιοκτησιών στο έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ - Ι.Κ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

  Αστακός, 28.11.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΣΤΑΚΟΣ 300 06ΤΗΛ.: 26463 60500/34 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Την Πέμπτη 05.12.2019 θα μεταβεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου στον Αστακό, κλιμάκιο της επιβλέπουσας υπηρεσίας 'Ε.Υ.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ...

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency